Download-Bereich

Przepisy dotyczące ochrony danych

1. informacje ogólne

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych obowiązuje od maja 2018 r. W związku z tym informujemy – zgodnie z nowymi przepisami prawa – o przetwarzaniu danych, które przeprowadzamy. Ochrona danych osobowych użytkowników jest dla nas szczególnie ważna. Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i austriackiej ustawy o ochronie danych (DSG). Poniżej informujemy o nas oraz o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania danych.

2. dane osobowe

Przetwarzamy dane osobowe, które przekazujesz nam jako dostawca, użytkownik strony internetowej i/lub klient, na przykład w ramach zapytania lub rejestracji lub w celu zawarcia umowy. Zgodnie z art. 4(2) RODO przetwarzamy dane osobowe użytkownika (art. 4(1) RODO) wyłącznie za jego zgodą (art. 6(1)(a) RODO) lub w ramach wykonania umowy (art. 6(1)(b) RODO) w celach uzgodnionych z użytkownikiem lub jeśli istnieje inna podstawa prawna zgodna z RODO; odbywa się to zgodnie z przepisami o ochronie danych i przepisami prawa cywilnego.

Gromadzimy wyłącznie dane osobowe (dane zawierające indywidualne szczegóły dotyczące okoliczności osobistych lub faktycznych, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, wiek, płeć, zdjęcia itp.

3. wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych

Jeśli przekazałeś nam dane osobowe jako dostawca, użytkownik naszej strony internetowej i/lub klient, wykorzystamy te dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania, przetwarzania umów i administracji technicznej.

Przekazujemy lub w inny sposób przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do celów realizacji umowy lub do celów rozliczeniowych lub gdy użytkownik strony internetowej i/lub klient wyraził na to uprzednią zgodę.

Poziom ochrony danych w innych krajach może nie być taki sam jak w Austrii. Przekazujemy jednak dane osobowe użytkownika wyłącznie do krajów, w odniesieniu do których Komisja Europejska zdecydowała, że zapewniają one odpowiedni poziom ochrony danych, lub podejmujemy środki w celu zapewnienia, że wszyscy odbiorcy zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych, w odniesieniu do których zawieramy standardowe klauzule umowne.

Jeśli konieczne jest przekazanie danych osobowych przekazanych nam zgodnie z prawem przez użytkownika lub osoby trzecie w celach opisanych powyżej do krajów, które nie są państwami członkowskimi UE lub EOG i nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych (niebezpieczne kraje trzecie), użytkownik wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych do takiego niebezpiecznego kraju trzeciego. Zgoda ta może również zostać odwołana w dowolnym momencie.

4. przechowywanie danych

Zasadniczo przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których zostały one zebrane zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Ponadto do czasu wygaśnięcia okresów gwarancji, rękojmi, przedawnienia i ustawowych okresów przechowywania mających zastosowanie do naszych partnerów biznesowych. Możemy być jednak prawnie zobowiązani do przechowywania niektórych danych przez dłuższy czas.

5. pliki cookie

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, nasze serwery internetowe nie przechowują żadnych jego danych osobowych bez jego wyraźnej zgody. Jednak dla lepszego wykorzystania korzystne jest tymczasowe przechowywanie plików cookie, dlatego użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody przy pierwszym wejściu na stronę internetową. Użytkownik nie jest jednak zobowiązany do wyrażenia takiej zgody i może również korzystać ze strony internetowej bez zgody, aczkolwiek z ograniczeniami w pewnych okolicznościach.

Jeśli użytkownik wyraził wyraźną zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie plików cookie podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny internetowej, nasze witryny internetowe wykorzystują różne pliki cookie w kilku miejscach. Służą one do uczynienia naszej oferty bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i atrakcyjną, ulepszania naszej strony internetowej i przeprowadzania analiz zachowań użytkowników. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na komputerze/urządzeniu końcowym użytkownika. Te małe pliki tekstowe umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej. W ustawieniach przeglądarki użytkownik może określić, że jest informowany o ustawieniach plików cookie i zdecydować, czy pliki cookie mogą być ustawiane, czy nie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

6. ujawnianie naruszeń ochrony danych

Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby naruszenia danych były wykrywane na wczesnym etapie i, w razie potrzeby, niezwłocznie zgłaszane użytkownikowi lub właściwemu organowi nadzorczemu, z uwzględnieniem odpowiedniej kategorii danych, których dotyczą.

7. Twoje prawa

Użytkownik ma prawo do informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także prawo do informacji, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, odwołania, sprzeciwu i usunięcia nieprawidłowych lub nieautoryzowanych danych.

Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy o ochronie danych lub że jego prawa do ochrony danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, może złożyć skargę do nas lub do austriackiego organu ochrony danych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem office@aqasteel.com.

8. google analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki „cookies”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (w tym jego adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że jeśli to zrobi, może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: support.google.com. Użytkownik może uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

9. sprawdzenie zdolności kredytowej

Jeśli dokonujemy płatności z góry, np. w przypadku płatności na konto, możemy uzyskać informacje kredytowe o użytkowniku. W tym celu przekażemy tej firmie dane osobowe użytkownika (np. imię i nazwisko oraz adres). Ryzyko niewypłacalności jest analizowane na podstawie procedur matematyczno-statystycznych. Zawarcie umowy zakupu uzależniamy od wyniku kontroli kredytowej.

10. dane inwentaryzacyjne

Bez wyraźnej zgody użytkownika lub bez podstawy prawnej jego dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim, które nie są zaangażowane w realizację umowy. Po pełnym przetworzeniu umowy dane użytkownika zostaną zablokowane do dalszego wykorzystania. Po wygaśnięciu przepisów prawa podatkowego i handlowego dane te zostaną usunięte, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na ich dalsze wykorzystywanie. Dane osobowe użytkownika, o ile są one niezbędne do nawiązania, treści lub zmiany stosunku umownego (dane inwentaryzacyjne), będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania umowy. Na przykład imię i nazwisko oraz adres użytkownika muszą zostać przekazane dostawcy towarów w celu dostarczenia towarów.

Pliki dziennika serwera: Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Są to Typ przeglądarki i wersja przeglądarki Używany system operacyjny Adres URL strony odsyłającej Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp Czas zapytania do serwera Adres IP Dane te nie mogą być przypisane do konkretnych osób. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia tych danych retrospektywnie, jeśli dowiemy się o konkretnych oznakach niezgodnego z prawem wykorzystania.

11. Wtyczki społecznościowe z Facebooka

Używamy wtyczek społecznościowych z facebook.com, obsługiwanych przez Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczki można rozpoznać po logo Facebooka lub dodatku „Facebook Social Plugin”. Jeśli na przykład klikniesz przycisk „Lubię to” lub zostawisz komentarz, odpowiednia informacja zostanie przesłana bezpośrednio z Twojej przeglądarki do Facebooka i tam zapisana. Facebook publikuje również preferencje użytkownika wśród jego znajomych na Facebooku. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może bezpośrednio powiązać jego wizytę na naszej stronie z jego kontem na Facebooku. Nawet jeśli użytkownik nie jest zalogowany lub nie posiada konta na Facebooku, przeglądarka użytkownika przesyła informacje (np. o odwiedzanej stronie internetowej, adresie IP), które są przechowywane przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki Facebook przetwarza dane osobowe użytkownika i jego praw w tym zakresie, można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/policy.php. Jeśli użytkownik nie chce, aby Facebook przypisywał dane zebrane na jego temat za pośrednictwem naszych stron internetowych do jego konta na Facebooku, musi wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszych stron internetowych.

12. biuletyn informacyjny

Jeśli użytkownik chce otrzymywać biuletyn oferowany na stronie internetowej, wymagamy podania adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy użytkownik jest właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyraża zgodę na otrzymywanie biuletynu. Dalsze dane nie są gromadzone. Używamy tych danych wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim. Użytkownik może odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i jego wykorzystanie do wysyłania newslettera w dowolnym momencie, na przykład za pomocą linku „anuluj subskrypcję” w newsletterze.

Prosimy o kontakt

    Ich bitte um …

    Don`t copy text!

    Kliknij tutaj, aby przejść do obszaru pobierania dla członków.